لیفتراک لینده سری E12-E20 EVO
مشخصات فنی لیفتراک Linde سری E12-E20 EVO
سرعت حرکت با بار و بدون بارولتاژباطری ظرفیت نامی /۵ ساعتفاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 12.5/13.5(Ah)/(V) 24/575/625(mm) 500 (t) 1.2E12 (575Ah)
(h)/(km) 16/16(Ah)/(V) 48/460/500(mm) 500 (t) 1.2E14 (460Ah)
(h)/(km) 12.5/13.5(Ah)/(V) 24/920/1000(mm) 500 (t) 1.5E15 (920Ah)
(h)/(km) 16/16(Ah)/(V) 48/757/625(mm) 500 (t) 1.6E16 (575Ah)
(h)/(km) 16/16(Ah)/(V) 48/460/500(mm) 500 (t) 1.6E16C (460Ah)
(h)/(km) 16/16(Ah)/(V) 48/700/775(mm) 500 (t) 1.6E16H (700Ah)
(h)/(km) 16/16(Ah)/(V) 48/690/750(mm) 500 (t) 1.6E16L (690Ah)
(h)/(km) 16/16(Ah)/(V) 48/757/625(mm) 500 (t) 1.8E18 (575Ah)
(h)/(km) 16/16(Ah)/(V) 48/690/750(mm) 500 (t) 1.8E18L (690Ah)
(h)/(km) 16/16(Ah)/(V) 48/690/750(mm) 500 (t) 2.0E20L (690Ah)