لیفتراک Linde سری E20-E35 R
مشخصات فنی لیفتراک Linde سری E20-E35 R
سرعت حرکت با بار و بدون بارولتاژباطری ظرفیت نامی /۵ ساعتفاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/560/620(mm) 600(t) 2.0E20/600RH
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/560/620(mm) 600(t) 2.0E20/600RH +80
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/460/500(mm) 500 (t) 2.0E20R
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/460/500(mm) 500 (t) 2.0E20R +80
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/560/620(mm) 600(t) 2.5E25/600RH
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/560/620(mm) 600(t) 2.5E25/600RH +80
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/700/775(mm) 600(t) 2.5E25/600RHL
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/575/625(mm) 600(t) 2.3E25/600RHL_’5Pz/625Ah’
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/460/500(mm) 500(t) 2.5E25R
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/460/500(mm) 500(t) 2.5E25R +80
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/575/625(mm) 500(t) 2.5E25RL
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/575/625(mm) 500(t) 2.5E25RL +80
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/560/620(mm) 600(t) 3.0E30/600RH
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/560/620(mm) 600(t) 3.0E30/600RH +80
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/700/775(mm) 600(t) 3.0E30/600RHL
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/700/775(mm) 600(t) 3.0E30/600RHL +80
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/575/625(mm) 600(t) 3.0E30/600RHL_’5Pz/625Ah’
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/460/500(mm) 500(t) 3.0E30/600RHL_’5Pz/625Ah’
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/460/500(mm) 500(t) 3.0E30R +80
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/575/625(mm) 500(t) 3.0E30RL
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 80/575/625(mm) 500(t) 3.0E30RL +80
مطالعه ...  لیفتراک Linde سری H14-H20 EVO