لیفتراک Linde سری H50-H80/1100E
مشخصات فنی لیفتراک Linde سری E35-E50/600HL
سرعت حرکت با بار و بدون بارولتاژباطری ظرفیت نامی /۵ ساعتفاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/700/775(mm) 600(t) 3.5E35/600H
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/575/625(mm) 600(t) 3.2E35/600H_’5Pz/625Ah’
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/700/775(mm) 600(t) 4.0E40/600H
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/840(mm) 600(t) 4.0E40/600HL
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/750(mm) 600(t) 3.8E40/600HL_’6Pz/750Ah’
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/575/625(mm) 600(t) 3.8E40/600H_’5Pz/625Ah’
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/700/775(mm) 600(t) 4.0E40/600H Beverage
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/840(mm) 600(t) 4.0E40/600L-Container
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/700/775(mm) 600(t) 4.5E45/600H
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/840(mm) 600(t) 4.5E45/600HL
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/750(mm) 600(t) 4.3E45/600HL_’6Pz/750Ah’
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/840(mm) 600(t) 4.5E45/600HL Beverage
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/575/625(mm) 600(t) 4.3E45/600H_’5Pz/625Ah’
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/750(mm) 600(t) 4.5E45/600L-Container
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/840(mm) 500(t) 4.99E50/500HL
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/750(mm) 500(t) 4.8E50/500HL_’6Pz/750Ah’
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/840(mm) 500(t) 4.99E50/500L-Container
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/840(mm) 600(t) 4.99E50/600HL
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/750(mm) 600(t) 4.8E50/600HL
(h)/(km) 18/18(Ah)/(V) 80/840(mm) 600(t) 4.99E50/600L-Container
مطالعه ...  لیفتراک Linde سری H20-H25 EVO