لیفتراک لینده سری H100-H180D
مشخصات فنی لیفتراک Linde سری H100-H180D
سرعت حرکت با بار و بدون بارعرض پیش تعیین شده
(mm)
فاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 29.7/308062(mm) 1200(t) 10.0H100/1200
(h)/(km) 27.9/30(mm) 600(t) 10.0H100/600
(h)/(km) 29.7/308062(mm) 1200(t) 12.0H120/1200
(h)/(km) 27.9/30(mm) 600(t) 12.0H120/600
(h)/(km) 29.7/308107(mm) 1200(t) 14.0H140/1200
(h)/(km) 29.7/30(mm) 600(t) 14.0H140/600
(h)/(km) 29.7/30(mm) 600(t) 15.0H150/600
(h)/(km) 29.7/308434(mm) 1200(t) 16.0H160/1200
(h)/(km) 29.7/30(mm) 600(t) 16.0H160/600
(h)/(km) 29.7/30(mm) 600(t) 18.0H180/600