لیفتراک Linde سری H14-H20 EVO
مشخصات فنی لیفتراک Linde سری H14-H20 EVO
سرعت حرکت با بار و بدون بارارتفاع سر پوشیده (کابین)فاصله از مرکز بارظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.4H14D
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.4H14T
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.6H16CNG-L
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.6H16D
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.6H16D-L
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.8H16T
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.8H16T-L
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.8H18CNG-L
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.8H18D
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 1.8H18D-L
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 2.0H18T
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 2.0H18T-L
(h)/(km) 20/20(mm) 2130(mm) 610(t) 2.0H20CNG
(h)/(km) 20/20(mm) 2123(mm) 500(t) 2.0H20D
(h)/(km) 20/20(mm) 2130(mm) 610(t) 2.0H20T-CT/600