لیفتراک لینده سری H25-H35 EVO
مشخصات فنی لیفتراک Linde سری H25-H35 EVO
سرعت حرکت با بار و بدون بارفاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 22/22(mm) 600(t) 2.5H25/600 CNG
(h)/(km) 22/22(mm) 600(t) 2.5H25/600D (3A)
(h)/(km) 22/22(mm) 600(t) 2.5H25/600D (3B)
(h)/(km) 22/22(mm) 600(t) 2.5H25/600D (3A) Beverage
(h)/(km) 22/22(mm) 600(t) 2.5H25/600D (3B) Beverage
(h)/(km) 22/22(mm) 600(t) 2.5H25/600T
(h)/(km) 22/22(mm) 600(t) 2.5H25/600T Beverage
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.0H30 CNG
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.0H30D (3A)
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.0H30D (3B)
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.0H30D (3A) Beverage
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.0H30D (3B) Beverage
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.0H30T
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.0H30T Beverage
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.5H35D (3A)
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.5H35D (3B)
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.5H35D (3A) Beverage
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.5H35D (3B) Beverage
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.5H35T
(h)/(km) 22/22(mm) 500(t) 3.5H35T Beverage
مطالعه ...  لیفتراک Linde سری H50-H80/1100E